Зала 1

Птиците са най- младата група гръбначни животни, които произлизат от влечугите. Появили са се на Земята преди около 150 милиона години. България има богато и разнообразно видово богатство от птици. У нас са установени 383 вида. По начина на живот птиците, които населяват България се делят на три групи: постоянни,…
Географското положение на България и разнообразният и релеф са причина страната ни да има една от най-богатите фауни от влечуги. До сега в България и нейните териториални води са установени 36 вида влечуги, от които 6 вида костенурки, 13 вида гущери и 17 вида змии. Влечугите са първите гръбначни животни,…
Първите земноводни се появили преди около 375 000 000 години. Предполага се че са произлезли от някогашните риби-ръкоперки. Първите земноводни били тромави и не се отделяли много от водата. Малка част от тях се приспособила към променящите се условия и дала начало на съществуващите днес земноводни. Съвременните земноводни запазили връзката…
Рибите са голяма група гръбначни животни. През дългия си еволюционен път на развитие те достигнали извънредно голямо разнообразие. 177 вида от тях се срещат и във водите на България. Основна среда на живот при рибите е водата. Във връзка с това в процеса на еволюцията те са придобили някои белези,които…
Насекомите са най- богатият клас от животинския свят. Включват видове повече от всички останали типове и класове животни, взети заедно. В България 4/5 от познатите животни са насекоми. Непрекъснато се описват и нови видове, дори и в добре изучени райони. Насекомите са заселили всички среди на живот- водата, почвате, повърхността…
© Copyright 2017-2019 "Природонаучен музей" с. Черни Осъм. Всички права запазени.