Категория: Профил на купувача
Брой под-категории: 9
Подкатегории:
20181106
Файлове: 6

Обществена поръчка с предмет: Текущ ремонт и подмяна на осветлението в Атракционна зала на "ПНМ - с. Черни Осъм"

20180919
Файлове: 6

Обществена поръчка с предмет: Ремонт на Приемната зала за поставяне на експозиция от насекоми за нуждите на „ПНМ – с. Черни Осъм”

20180612
Файлове: 9

Обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 10 (десет) броя диорамни витрини за нуждите на „ПНМ – с. Черни Осъм”

20180504
Файлове: 6

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти, с предмет: Извършване на ремонтни дейности по пешеходната алея и покрива в "ПНМ - с. Черни Осъм"

20171024
Файлове: 6

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Извършване на ремонтни дейности по тавана в атракционна зала и изграждане на инвалидна рампа в "ПНМ - с. Черни Осъм"

20170726
Файлове: 4

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти, с предмет: Изработка, доставка и монтаж на диорамни витрини и визуални пана за нуждите на "ПНМ - с. Черни Осъм"

20161031
Файлове: 1

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти, с предмет: Полагане на хидроизолация на бетонна плоча на "ПНМ - с. Черни Осъм"

20160802
Файлове: 4

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти, с предмет: Изработка, доставка и монтаж на диорамни витрини и информационни табла за нуждите на "ПНМ - с. Черни Осъм"

20160614
Файлове: 1

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на агрегат за резервно електрозахранване за нуждите на "ПНМ - с. Черни Осъм"

© Copyright 2017 "Природонаучен музей" с. Черни Осъм. Всички права запазени. 
Designed by ArtStudioBM